Няма компания в света, която да гледа далеч в бъдещто и още днес да не води социално отговорна политика. Това означава да се спазват всички закони за опазване на околната среда, да се прилагат закони и подзаконови административни разпоредби за безопасни условия на труд, участие в мероприятия с широк социален отзвук и т.нат.

Компанията Eyfel (Айфел) спазва стандарта ISO 14001 за управление на околната среда,като използва енергия и природни рисурси на оптимално ниво. Използваните в производството суровини се съобразават с екологичните критерии за предотвратяване на замърсяването на околната среда като се цели поемането на контрола на негативните ефекти от тяхното използване. Предприема се разделяне на отпадъците при източника, за да се осигури максимално рециклиране.

Другият международно признат стандарт, който компанията спазвае за Управление на ЗБУТ OHSAS 18001:2007  Подобряване на работната среда, повишаване на квалификацията на служителите чрез надграждащо обучение, допълнително медицинско обслужване са основните приоритети на компанията в стремежа да спазва Закона за безопасни условия на труд.


Компанията Eyfel (Айфел) работи за намаляването на рисковете и авариите, а служителите да бъдат подготвени за извънредни ситуации.  Eyfel (Айфел) инвестира средства и усилия за проекти, целящи запазването на околната среда и развитие на човешкия потенциал на компанията.  Или с други думи, Eyfel (Айфел) се стреми непрекъснато да подобрява и усъвършенства работата на всички нива и за всички дейности на компанията. 

стандарти ISO 9001:2008.


Непрекънатото развитие на съществуващите техники и технологии за производство на парфюми и козметика, плановото усъвършенстване на съоръженията и производствените технологии, повишаването квалификацията на вече обучения персонал, разширяването на производствената база и складовите мощности са онези цели на компанията Eyfel (Айфел), които ще имат  пряк ефект за повишаване на качеството на наливни парфюми Eyfel (Айфел) и козметичните продукти